Strona główna

DRODZY RODZICE, DZIECI
I SYMPATYCY NASZEJ PLACÓWKI!

Przedstawiamy pierwsze plany turnusów półkolonijnych:

Informujemy, że nie mamy już wolnych miejsc na półkolonie.
Możemy zaproponować tylko zapisy na liście rezerwowej.

REGULAMIN „BYDGOSKICH PÓŁKOLONII 2020”

dot. zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia COVID-19

Uczestnikiem wypoczynku może zostać osoba:

 1. Która jest zdrowa, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miała kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów
 3. Bezwzględnie będzie stosować się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
 4. Uczestnik nie powinien zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów tj. zabawek, elektroniki (w tym telefonów komórkowych), artykułów papierniczych, żywności.
 5. Grupy dzieci do będą liczyły do 12 osób.

Rodzic/opiekun

 1. Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z zapisaniem dziecka na półkolonie, która skutkować może narażeniem zarażenia się COVID-19 dziecka, opiekunów w placówce, jak i podczas drogi z/ do placówki. W przypadku zakażenia koronawirusem w toku wypoczynku lub dojazdu do/z placówki nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Organizatora.
 2. Rodzic, składając kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie o stanie zdrowia dziecka ponosi odpowiedzialność karną za podanie nieprawdziwych informacji.
 3. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (pkt 8 istotne dane o stanie zdrowia). W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 4. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do wypełnienia i dostarczenia w wyznaczonym przez Organizatora terminie wymaganej dokumentacji. Niedostarczenie dokumentacji jest jednoznaczne z rezygnacją z wypoczynku.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych uczestników i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady: jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 7. Uczestnicy są przyprowadzani/odbierani z zajęć przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 8. Rodzice/opiekunowie udostępniają Organizatorowi wypoczynku numer telefonu zapewniający szybką komunikację.
 9. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecku. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,0C, uporczywego kaszlu lub innych objawów chorobowych wstęp na teren placówki nie będzie możliwy.
 10. W przypadku niepokojących objawów u uczestnika rodzic wyraża zgodę na odizolowanie dziecka do odrębnego pomieszczenia. Zostanie on niezwłocznie powiadomiony w celu natychmiastowego odebrania dziecka z placówki.
 11. Rodzic/opiekun zobowiązany jest zaopatrzyć uczestnika w indywidualne osłony nosa i ust.

Organizator/Realizacja programu:

 1. Program wypoczynku realizowany będzie w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
 2. Ograniczone do minimum zostają wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych.
 3. Organizator zapewnia wypoczynek w obiektach, spełniających warunki bezpieczeństwa oraz zgodnie z wytycznymi MEN,GIS i MZ.
 4. Organizator zapewnia infrastrukturę obiektu umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 5. Organizator zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku.
 6. Organizator zapewnia możliwość natychmiastowej interwencji służb medycznych.
 7. Organizator przeprowadza szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19.
 8. Organizator zapewnia dostęp do miejsc, w których kadra i uczestnicy mogą myć ręce mydłem i wodą. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.

Karta kwalifikacyjna (do pobrania)

Oświadczenie (do pobrania)

 

 

 


 

Komentarze są wyłączone.