Rada Młodzieży

RADA MŁODZIEŻY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2

Przewodniczący:

Członkowie:

Opiekun:

Justyna Superczyńska – Szarata

     Rada Młodzieży składa się z młodzieży chętnej do współpracy w ramach działań kulturalno-edukacyjno-wychowawczych MDK.

     Do Rady Młodzieży może należeć młodzież biorąca udział w stałych zajęciach MDK, ale także młodzież zainteresowana udziałem i współpracą w tworzeniu poszczególnych projektów, przygotowywaniu oraz prowadzeniu zajęć i imprez.

Zadania Rady Młodzieży:

- inicjowanie nowych form działań MDK (proponowanie tematyki oraz sposobów działań atrakcyjnych dla młodych ludzi i adekwatnych do ich bieżących potrzeb i zainteresowań),

- wspomaganie działań MDK poprzez czynny udział w prowadzonych przez MDK projektach, imprezach i zajęciach,

- wspomaganie działań MDK poprzez pomoc w organizowaniu i prowadzeniu projektów i różnego rodzaju imprez,

- pomoc w naborze uczestników i promocji działań placówki wśród swoich rówieśników,

- wspieranie wychowanków i udzielanie pomocy w razie, gdyby zaszła taka potrzeba,

- indywidualny rozwój osobisty wychowanków poprzez umożliwienie zdobywania wiedzy z wielu dziedzin, inicjowanie spotkań z interesującymi ludźmi, udział w projektach,

- bliższe wzajemne poznanie się kadry i wychowanków, co służy lepszej współpracy,

- zdobywanie umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności i dbałości o wspólne dobro.

    Spotkania Rady Młodzieży odbywają się w zależności od potrzeb. Inicjowane są z jednej strony przez opiekuna Rady Młodzieży, a z drugiej przez samych wychowanków. Służą wymianie informacji, lepszemu wzajemnemu poznaniu się, szkoleniom w dziedzinach przydatnych wychowankom, przygotowaniu projektów i imprez MDK.

   Na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym Rada Młodzieży zbierając pomysły i tworząc plan działań na nowy rok szkolny, wybiera osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkretnych przedsięwzięć. Zazwyczaj pomysłodawca zostaje koordynatorem organizacyjnym zaproponowanego przez siebie działania.

   Prace Rady Młodzieży i prace poszczególnych odpowiedzialnych za projekty pomysłodawców wspiera radą i działaniem opiekun Rady Młodzieży.

Możliwość komentowania została wyłączona.