Program wychowawczy

Program wychowawczy

Dzieci otrzymujące dość zachęty uczą się śmiałości. Dzieci, którym się nie szczędzi pochwał, uczą się uznawać wartości. Dzieci w pełni aprobowane uczą się lubić samych siebie. Dzieci akceptowane uczą się odnajdować w świecie miłość. Dzieci, które często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele. Dzieci wzrastające w atmosferze wspólnoty uczą się hojności. Dzieci otaczane rzetelnością i uczciwością uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość. Dzieci wychowywane w poczuciu bezpieczeństwa uczą się ufać sobie i innym. Dzieci dorastające w klimacie przyjaźni uczą się, jak wspaniale jest żyć. Dzieci otoczone łagodnością uczą się spokoju ducha.

Doroty L. Nolte

I. ZADANIA WYCHOWAWCZE

 1. Wspieranie rozwoju społecznego uczestnika.
 2. Wspieranie rozwoju intelektualnego uczestnika.
 3. Wspieranie rozwoju kulturalnego i estetycznego uczestnika.
 4. Wspieranie rozwoju zdrowotnego uczestnika.
 5. Wspieranie postawy patriotycznej uczestnika.
 6. Wspieranie postawy ekologicznej uczestnika.
Ad. 1 Wspieranie rozwoju społecznego uczestnika

- Uświadamianie dzieciom problemu odpowiedzialności za siebie, grupę, rodzinę i społeczeństwo. - Uczenie poszanowania własności społecznej i osobistej. - Budzenie zainteresowań aktualnymi problemami najbliższego otoczenia. - Kultywowanie tradycji i obyczajów oraz odpowiedzialności za dobre imię rodziny, grupy i placówki. - Uświadamianie roli zdrowego współzawodnictwa i współpracy w zespole. - Rozwijanie koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości podczas nauki i zabawy. - Rozbudzenie motywacji uczenia się i pogłębiania wrażliwości poznawczej i estetycznej, a przez to kształtowania refleksyjnej postawy wobec siebie jako człowieka. - Aktywne uczestniczenie w życiu placówki i środowisku lokalnym. - Zapobieganie przejawom przemocy psychicznej i fizycznej. - Sztuka komunikacji międzyludzkiej : uczymy się mówić tak, aby inni słuchali i słuchać tak, aby inni mówili.

Ad. 2 Wspieranie rozwoju intelektualnego uczestnika - Budzenie ciekawości poznawczej. - Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia. - Kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji. - Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczego wykorzystania. - Kształcenie umiejętności łączenia teorii z praktyką. - Udział w konkursach, przeglądach, zawodach w placówce i poza nią. Ad. 3 Wspieranie rozwoju kulturalnego i estetycznego uczestnika

- Kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży. - Kształtowanie umiejętności korzystania z dóbr kultury. - Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w placówce, w domu i miejscach publicznych. - Kształtowanie umiejętności spostrzegania, oceniania, przeżywania, rozumienia piękna w sztuce, literaturze i muzyce.Rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczestników. - Wpajanie kultury słowa. - Kształcenie umiejętności odbioru dział sztuki.

Ad. 4 Wspieranie rozwoju zdrowotnego uczestnika

- Aktywne i efektywne sposoby spędzania wolnego czasu po zajęciach szkolnych. - Wycieczki krajoznawcze. - Uodparnianie organizmu przez zdrowy tryb życia uczniów. - Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych.Podejmowanie problematyki dotyczącej zagrożenia AIDS, narkomanią, alkoholizmem i nikotynizmem. - Działanie na rzecz własnego zdrowia, sprawności fizycznej, prawidłowej postawy i zgrabnej sylwetki poprzez uprawianie sportu i propagowanie aktywnych form wypoczynku na świeżym powietrzu. - Rozwijanie opiekuńczego stosunku do kolegów, poszanowania ich zdrowia i troska o ich bezpieczeństwo. - Kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących bezpieczeństwa w placówce i poza nią. - Wzbogacanie wiedzy na tematy związane z higieną pracy i nauki, higieną psychiczną i osobistą. - Promowanie aktywnych form wypoczynku.

Ad. 5 Wspieranie postawy patriotycznej uczestnika

- Kształtowanie szacunku do własnego państwa, symboli narodowych, religijnych oraz pamiątek historycznych. - Rozwijanie szacunku do obrzędów i zwyczajów nawiązujących do życia naszych przodków. - Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej. - Budzenie szacunku do miejsc pamięci narodowej, zabytków, miast i wytworów kultury narodowej. - Dokumentowanie historii placówki. - Rozbudzanie zainteresowania problemami i życiem społeczności lokalnej.

Ad. 6 Wspieranie postawy ekologicznej uczestnika - Poznanie tematyki ekologicznej, ochrony przyrody, zagrożeń dla środowiska. - Wyrabianie w uczniach nawyków ekologicznego korzystania z wody i energii elektrycznej. - Uświadomienie uczniom korzyści wynikających z zagospodarowania surowców wtórnych. - Uczenie właściwego stosunku do przyrody i istot w niej żyjących. - Mobilizowanie uczniów do ochrony przyrody w swoim otoczeniu. II. SPOSOBY REALIZACJI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH :
 1. Udział w imprezach organizowanych na terenie placówki.
 2. Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych.
 3. Organizacja obozów sportowych, warsztatów, wyjazdów rekreacyjno-szkoleniowych.
 4. Organizowanie i współorganizowanie imprez ogólnopolskich, regionalnych, miejskich i lokalnych.
 5. Motywowanie i umożliwienie udziału i prezentacji zdobytych umiejętności młodzieży w przeglądach, festiwalach, konkursach, zawodach itp.
 6. Wdrażanie młodzieży i dzieci do pracy w grupach, zespołach artystycznych i sportowych.
 7. Ścisła współpraca ze szkołami, instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, klubami sportowymi, związkami i stowarzyszeniami.
 8. Przygotowanie uczestników do konkursów, zawodów, turniejów oraz ich organizacja.
 9. Udział uczestników w wydarzeniach kulturalnych placówki, miasta i środowiska.
 10. Stosowanie różnych metod i form pracy aktywizujących uczestników oraz kontynuowanie sprawdzonych już wcześniej metod i form.
 11. Zwiększenie oferty programowej placówki z uwzględnieniem oczekiwań środowiska. Uwzględnienie potrzeb i oczekiwań środowiska w ofercie programowej placówki.
 12. Odwoływanie się do wzorców osobowościowych, autorytetów z literatury, polityki, sportu itp.
 13. Umożliwienie uczestnikom wdrażanie się poprzez działanie twórcze.
 14. Inicjowanie właściwych i pożądanych zachowań interpersonalnych uczestników.
 15. Promowanie młodych talentów.
 16. Organizowanie wyjść do muzeów, teatrów, galerii itp.
 17. Przestrzeganie na zajęciach, podczas wyjść, wyjazdów i obozów zasad bezpieczeństwa.
 18. Szeroka oferta zajęć artystycznych, sportowych i rekreacyjnych.
 19. Organizacja turniejów, zawodów, rozgrywek sportowych w określonych dziedzinach sportu.
 20. Organizacja wycieczek krajoznawczych, obozów i rajdów.
 21. Ścisła współpraca ze szkołami w organizowaniu tego typu imprez.
 22. Współpraca z instytucjami zajmującymi się problematyką ekologiczną np. Myślęcinek.
 23. Udział w obchodach „Dnia ziemi”.
 24. Prowadzenie zajęć korygujących wady wymowy i postawy.
 25. Pogadanki na temat zdrowia, profilaktyki prozdrowotnej.
 26. Wyszukiwanie talentów w danej dziedzinie i stymulowanie do wytężonej pracy w wybranym kierunku.
 27. Motywowanie uczniów do doskonalenia swojego warsztatu pracy.
 28. Wspomaganie rozwoju własnych pasji i zainteresowań wychowanków.
 29. organizowanie i włączanie się w akcje charytatywne.
III. ROLA NAUCZYCIELA W PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM

Praca pedagogiczna nauczycieli zawiera w sobie elementy dydaktyki i wychowania. Zadania te będą realizowane równolegle, bowiem integralność stanowi fundament w kształtowaniu prawidłowego i wszechstronnego przygotowania wychowanka do życia w rodzinie i społeczeństwie.

 1. Nauczyciel własnym autorytetem i postawą moralną wspomaga swoje oddziaływania wychowawcze i daje właściwy przykład wychowankowi.
 2. Wychowując nauczyciel kształtuje następujące wartości : - poszanowanie godności człowieka, - prawdę i dobro, - przestrzeganie praw i potrzeb innych, - uczciwość, - poświęcenie, - współczucie, - tolerancję.
 1. Nauczyciel przestrzega następujących zasad : - traktuje wychowanka życzliwie i po partnersku, - relacje wychowanek-nauczyciel opiera na wzajemnym szacunku, - współpracuje z uczniem, - zapewnia uczniowi bezpieczne warunki do rozwoju własnej osobowości i nauki, - kieruje się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie, - wspiera uczniów w osiąganiu wytyczonych przez nich celów, mobilizuje do rozwiązywania problemów w twórczy sposób, - kształtuje umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnego postępowania oraz przyjmowania odpowiedzialności za własne czyny, - uczy skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentowania własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądy innych ludzi, - szanuje prymat rodziny i wspomaga jej wychowawczą rolę.
 1. Nauczyciel wypełniając swoją dydaktyczną rolę, realizuje jednocześnie następujące cele wychowawcze : - wyrabia systematyczność i wytrwałość w nauce oraz koncentrację uwagi, - kształtuje umiejętności pracy w zespole i uczy zasad organizacji pracy indywidualnej, - uczy skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, asertywności i prezentowania własnego punktu widzenia, - wychowuje w duchu wzajemnej tolerancji oraz tolerancji dla innych kultur, ras, religii i narodów, - rozbudza ciekawość poznania świata, innych ludzi i siebie, - rozwija pozytywny sposób patrzenia na siebie i świat, - budzi szacunek, - rozwija samodzielne myślenie, - wdraża do poszanowania wspólnego dobra, pracy innych i własnej, - umacnia akceptację i szacunek dla ciała oraz dbałość o własne zdrowie i zdrowy tryb życia, - uczy właściwych zachowań w stosunku do otaczającej nas przyrody i wyrabia nawyki proekologiczne, - rozwija troskę o bezpieczeństwo własne i innych w każdej sytuacji i wprowadza elementy pierwszej pomocy, - kształtuje umiejętności wartościowania postaw ludzkich i rzeczy (wybiórcze korzystanie z mediów), - uwrażliwia na poprawność i piękno języka ojczystego, - zapoznaje z dziedzictwem kultury narodowej oraz walorami turystycznymi naszej Ojczyzny, - umacnia poczucie wspólnoty z domem, rodziną, klasą, środowiskiem i krajem, - wyrabia wrażliwości estetyczne, - hartuje na niepowodzenia szkolne, - rozwija i umacnia tradycje narodowe i kształtuje podstawowe wartości obywatelskie, - zapoznaje z symbolami narodowymi, państwowymi, religijnymi i uczy szacunku do tych symboli, - wprowadza wychowawcze aspekty związane z sylwetką patrona placówki, - rozwija samorządność uczniowską (kreatywny rozwój jednostki), - umacnia tradycję i kultywuje obrzędu szkolne i harcerskie, - wprowadza uczniów w świat wydarzeń publicznych.
IV. PREFEROWANE POSTAWY WYCHOWANKA NASZEJ PLACÓWKI
 1. Odpowiedzialność.
 2. Aktywne uczestnictwo w życiu placówki.
 3. Rozwijanie zdolności.
 4. Współpraca z rówieśnikami, nauczycielami i pracownikami placówki (kulturalne zachowanie, wykonywanie poleceń).
 5. Pomoc koleżeńska.
 6. Właściwa postawa wobec nauczycieli i pracowników obsługi placówki.
 7. Kulturalne słownictwo.
 8. Postawa twórcza i otwarta.
 9. Zwracanie uwagi na wszelkie przejawy wandalizmu i niezdyscyplinowania wśród kolegów i koleżanek.
 10. Troska o mienie własne i wspólne.
 11. Kreatywność (homo faber).
 12. Umiejętność samooceny, pracy nad sobą.

Możliwość komentowania została wyłączona.