O MDK nr 2

O MDK nr 2

   Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 jest placówką wychowania pozaszkolnego, która realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne określone w Ustawie o systemie oświaty. Wspieramy rodzinne wzory spędzania wolnego czasu poprzez organizację przedsięwzięć i zajęć kulturalnych o charakterze masowym.

Główne cele naszej placówki to:
1) rozwijanie zainteresowań intelektualnych, estetycznych i sportowych uczestników poprzez tworzenie różnorodnych kół zainteresowań,
2) pogłębianie, rozszerzanie i uzupełnianie funkcji wychowawczej, profilaktycznej i edukacyjnej szkoły,
3) stwarzanie możliwości rozwoju intelektualnego, estetycznego, dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej poprzez indywidualizację zajęć, tworzenie programów własnych i organizację zajęć dodatkowych,
4) stwarzanie warunków do uprawiania wybranej dyscypliny sportu oraz wspieranie rozwoju fizycznego,
5) rozwijanie nawyku czynnego wypoczynku poprzez organizację wycieczek pieszych, rowerowych, rajdów, obozów specjalistycznych itp.
6) organizowanie różnych form edukacji artystycznej poprzez udział w wystawach, konkursach, festiwalach, występach, pokazach w kraju, województwie, mieście i środowisku lokalnym oraz poza granicami kraju,
7) kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego,
8) inspirowanie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez organizację przeglądów, występów, zawodów,
9) organizację działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym (prelekcje, spotkania z psychologiem itp.),
10) organizowanie dzieciom i młodzieży zimowego i letniego wypoczynku,
11) pozyskiwanie środków pozabudżetowych pochodzących z UE oraz poszukiwanie sponsorów.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 odpłatnie wynajmuje sale - wszystkie zyski przeznaczane są na działalność statutową. Szczegóły w sekretariacie lub pod numerem (52) 373-17-95.

Możliwość komentowania została wyłączona.