2017/2018

Zapisy

1. Wystarczy wybrać koło zainteresowań.
2. Wypełnić (aktualną na dany rok) kartę uczestnika MDK nr 2.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA STAŁE W ROKU SZKOLNYM 2018_2019

3. Skontaktować się z instruktrem, trenerem lub sekretariatem i ustalić harmonogram zajęć.
4. Oddać wypełnioną kartę uczestnika.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia w publicznych
placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz
na rok szkolny 2018/2019
(Pałac Młodzieży, Młodzieżowe Domy Kultury)

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019

 

Nazwa etapu Data rozpoczęcia Data zakończenia
Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia 27.08.2018 r. 08.09.2018 r.
Badanie uzdolnień kierunkowych 10.09.2018 r. 12.09.2018 r.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

13.09.2018 r. (godz. 17:00)

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych 14.09.2018 r. (godz. 15:00)
Rekrutacja uzupełniająca 17.09.2018 r.

Kryteria rekrutacji na zajęcia rozwijające uzdolnienia

 

Kryteria Nazwa etapu/wartość punktowa
Kandydaci zamieszkali na terenie powiatu Liczba kandydatów mniejsza od liczby miejsc – wszyscy kandydaci zostają przyjęci
Uzyskanie pozytywnego wyniku badania uzdolnień kierunkowych Badanie uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną
·         Wielodzietność rodziny kandydata

·         Niepełnosprawność kandydata

·         Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

·         Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

·         Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

·         Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

·         Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Etap I – art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59)

Kryteria mają jednakową wartość 10 punktów ustaloną przez Miasto Bydgoszcz

·         Kandydat obojga rodziców pracujących w godz. popołudniowych

·         Kandydat, którego rodzeństwo rodzone, przyrodnie lub przybrane jest uczestnikiem zajęć w placówce

Etap II – art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) – Kryteria Organu Prowadzącego

wartość – 30 punktów

wartość – 20 punktów

Komentarze są wyłączone.