2016/2017

Zapisy

 

1. Wystarczy wybrać koło zainteresowań.
2. Wypełnić (aktualną na dany rok) kartę uczestnika MDK nr 2

Wniosek o przyjęcie na zajęcia stałe w roku szkolnym 2016/2017

3. Skontaktować się z instruktrem, trenerem lub sekretariatem i ustalić harmonogram zajęć.
4. Oddać wypełnioną kartę uczestnika.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia w publicznych
placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz
na rok szkolny 2016/2017
(Pałac Młodzieży, Młodzieżowe Domy Kultury)

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017

 

Nazwa etapu Data rozpoczęcia Data zakończenia
Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia 24.08.2016 r. 07.09.2016 r.
Badanie uzdolnień kierunkowych 08.09.2016 r. 10.09.2016 r.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

12.09.2016 r. (godz. 17:00)

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych 13.09.2016 r. (godz. 15:00)
Rekrutacja uzupełniająca 14.09.2016r.

Kryteria rekrutacji na zajęcia rozwijające uzdolnienia

 

Kryteria Nazwa etapu/wartość punktowa
Miejsce zamieszkania kandydata na obszarze powiatu Etap wstępny – art. 20o ust.1 Ustawy

 

Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż ilość miejsc, do kolejnego etapu zakwalifikowani zostają wszyscy kandydaci z terenu powiatu.

Uzyskanie pozytywnego wyniku badania uzdolnień kierunkowych Etap I – Badanie uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną
·         Wielodzietność rodziny kandydata

·         Niepełnosprawność kandydata

·         Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

·         Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

·         Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

·         Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

·         Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Etap II – Art. 20o. ust.3 w związku z art. 20c ust. 2 Ustawy

Kryteria mają jednakową wartość 100 punktów ustaloną przez Miasto Bydgoszcz.

·         Dziecko obojga rodziców pracujących w godz. popołudniowych

·         Dziecko, którego rodzeństwo jest uczestnikiem zajęć w placówce

Etap III – art. 20o ust. 4 Ustawy

Kryteria Organu Prowadzącego

Kryteria mają wartość odpowiednio 30 i 20 punktów

Komentarze są wyłączone.